Login/ Register
1

Cách sử dụng câu điều kiện trong tiếng Anh?

Ngôn ngữ tiếng Anh có nhiều điểm ngữ pháp phức tạp, ngay cả những người nói tiếng Anh tự tin nhất đôi khi cũng cảm thấy bối rối! Câu điều kiện chỉ là một trong những điểm ngữ pháp khó mà bạn cần phải vượt qua. Bạn sẽ hiểu nhanh hơn nếu xem hướng dẫn sử dụng câu điều kiện dưới đây của chúng tôi!

Câu điều kiện loại 0

Nếu + Thì hiện tại + Thì hiện tại.

Loại câu này được sử dụng để diễn đạt sự thật.

 • “When you freeze water, it becomes Ice.”
 • “If you close the curtains, I will not be able to see.”

Câu điều kiện loại 1

Nếu + Thì hiện tại + Thì tương lai.

Loại câu này nói về điều gì đó có thể xảy ra hoặc có thể xảy ra trong tương lai.

 • “If you can come over tonight, we will have a party.”
 • “If you don’t sleep tonight, you will be tired.”

Câu điều kiện loại 2

Nếu + Thì quá khứ + would/could/might + động từ nguyên mẫu.

Loại câu này được sử dụng để nói về điều gì đó rất khó xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

 • “If you went to space, you would float about.”
 • “If it was snowing. Would you build a snowman?”

Câu điều kiện loại 3

Nếu + Quá khứ hoàn thành + would/could/might + have + quá khứ phân từ của động từ.

Loại câu này được sử dụng khi chúng ta nói về hành động trong quá khứ và kết quả của nó.

 • “If I hadn’t gone to Australia. I would not have met my sweetheart.”
 • “If I had waited. I could have bought my ticket cheaper.”

Các biến thể + Câu điều kiện hỗn hợp

Việc sử dụng các câu điều kiện khá linh hoạt trong thực tế, vì vậy đừng ngạc nhiên khi thấy các dạng câu như:

 • “If you don’t go, I’m going to call the police.” (going to instead of will.)
 • “If you took some money, you could buy something nice.” (using could, might, should, etc., instead of would.)

Đây là dạng phổ biến nhất của câu điều kiện hỗn hợp:

 • “If you haven’t eaten that octopus (past), I wouldn’t feel so sick (present.)

Các lỗi điển hình

Các lỗi thường gặp là:

 • “If I win the lottery, I bought a yacht.” (Using the past tense rather than would buy.)
 • “If I win the lottery, I will buy a yacht.” (This is hypothetical and we should really use the second conditional.)

Thực hành viết các câu điều kiện của bạn trong phần bình luận bên dưới! 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *